be2 jest preferowaną marką przez naszych użytkowników.
Odwiedź stronę >>

Wszystko co musisz wiedzie? o serwisie Tinder w Polsce

Tinder 2021

O ile nie mieszkasz w jaskini, na pewno zdarzy?o Ci si? s?ysze? o serwisie Tinder. Praktycznie wszyscy skorzystali z niego przynajmniej raz, by umówi? si? z kim? w pobli?u. 

Ale co, je?li niezale?nie od tego co robisz, jako? nie udaje Ci si? umówi? na randk??

Je?li jeste? w takiej sytuacji, czytaj dalej!

Ten kompletny poradnik poka?e Ci dok?adnie jak dzia?a Tinder. Dowiesz si? co tak naprawd? musisz zrobi?, ?eby osi?gn?? sukces na Tinderze w Polsce. Ten poradnik pomo?e Ci z powodzeniem umówi? si? na randk?, niezale?nie od tego jakiej jeste? p?ci.

Je?li szukasz alternatyw Tindera, sprawd? poni?sz? list?

be2 to jeden z najbardziej znanych i popularnych serwisów randkowych w Polsce.

Przejdź do be2 >>

Academic Singles jest częścią dużej, międzynarodowej firmy randkowej, która m.in. działa również serwis randkowy be2.

Przejdź do Academic singles >>

eDarling jest dla singli, którzy szukają poważnego partnerstwa.

Przejdź do eDarling >>

1. Tinder – prostym j?zykiem

Tinder to aplikacja wyszukuj?ca osoby w oparciu o lokalizacj?. Wykorzystywany jest jako portal randkowy i pozwala u?ytkownikom polubi? (przesu? w prawo) lub odrzuci? (przesu? w lewo) innych u?ytkowników. Je?li obie strony si? polubi?, dochodzi do dopasowania (“match”) i aplikacja umo?liwia im rozmow? na czacie.

To idealna platforma dla singli, którzy chc? pozna? potencjalnych partnerów, albo dla tych osób, które po prostu chc? si? dobrze zabawi? i by? mo?e… uprawia? seks. Z Tindera korzystaj? g?ownie m?odsze pokolenia (18 – 40 lat), ale to nie oznacza, ?e w aplikacji nie znajdziesz osób po czterdziestce. 

Po starcie Tinder sta? si? niezwykle popularny w sieci i wzi?? ?wiat szturmem! Na pocz?tku dzia?a? w kilku campusach studenckich, ale szybko si? rozrós?. Tinder sta? si? pierwszym internetowym serwisem randkowym, który za?apa? si? do top pi?ciu najcz??ciej wykorzystywanych portali w sieci w ci?gu oko?o 10 lat.

Obiecuj?cy start.

Ale jakie s? zalety i wady korzystania z Tindera?

Oto ca?a prawda…

Zalety:

 • Mo?esz szybko znale?? partnera na randk?.
 • ?atwo umówisz si? z kim? w swoim wieku.
 • Rejestracja jest prosta i ?atwa.

Wady:

 • “Konkurencja” jest du?a!
 • Kwestie prywatno?ci i bezpiecze?stwa.
 • Ci??ko podtrzyma? relacj? na Tinderze.

OK, brzmi ciekawie. Ale nadal nie za?atwia problemu umówienia si? na prawdziw? randk?. Cierpliwo?ci, odpowied? pojawi si? w dalszej cz??ci artyku?u.

Zgodnie z obietnic? przedstawiamy prosty poradnik krok po kroku jak z powodzeniem korzysta? z Tindera w Polsce. Przed obja?nieniem niezawodnej metody, musimy si? upewni?, ?e w pe?ni rozumiesz jak dzia?a Tinder. Wiedza to pot?ga, jak wiesz, i to j? w?a?nie zyskasz dzi?ki temu poradnikowi. Bez sztuczek, bez p?atno?ci i formularzy do podania adresu email – wszystko za darmo.

W nast?pnej sekcji przejdziemy do szczegó?ów.

Czy Tinder to najlepsza aplikacja randkowa dla Ciebie? Oto alternatywy Tindera w Polsce.

be2 to jeden z najbardziej znanych i popularnych serwisów randkowych w Polsce.

Przejdź do be2 >>

Academic Singles jest częścią dużej, międzynarodowej firmy randkowej, która m.in. działa również serwis randkowy be2.

Przejdź do Academic singles >>

eDarling jest dla singli, którzy szukają poważnego partnerstwa.

Przejdź do eDarling >>

2. P?atny Tinder: sposób na wi?cej dopasowa??

Tinder oferuje swoim u?ytkownikom tzw. wersj? freemium, która zapewnia wszystkie potrzebne „narz?dzia”, ale w ograniczonym stopniu. Mo?esz przesun?? w prawo konkretn?, ograniczon? liczb? razy w ci?gu 12 godzin. To uniemo?liwia darmowym u?ytkownikom nieograniczone przesuwanie, co wzbudza pewne kontrowersje.

Sprecyzujmy: na Tinderze s? 2 p?atne opcje

Tinder Plus

Kilka lat temu Tinder og?osi? swoj? p?atn? us?ug?: Tinder Plus. Ta opcja umo?liwia nieograniczone dopasowywanie. Cena subskrypcji Tinder Plus to oko?o

88 PLN miesi?cznie dla u?ytkowników powy?ej 28 roku ?ycia, a ta sama us?uga dla u?ytkowników poni?ej 28 lat kosztuje 44 PLN miesi?cznie. Ceny mog? si? ró?ni? w zale?no?ci od kraju.

Tinder Gold 

Druga p?atna opcja serwisu Tinder to Tinder Gold – subskrypcja, która pozwala u?ytkownikom sprawdzi? kto ich polubi? jeszcze zanim przesun? w prawo lub w lewo. Tinder Gold kosztuje oko?o 13 PLN miesi?cznie, ale je?li zdecydujesz si? na ci?g?? subskrypcj? przez 6 albo 12 miesi?cy otrzymasz zni?k?.

Wszystko zale?y od tego czego oczekujesz od aplikacji. Wersja freemium jest naprawd? ?wietna, ale ograniczona ilo?? lajków troch? wszystko psuje.

Chcesz jak najszybciej znale?? randk? w serwisie Tinder? Mo?e chcesz si? umówi? na kilka randek w krótkim odst?pie czasu? To te kwestie mog? zdecydowa? czy rzeczywi?cie potrzebujesz p?atnej subskrypcji. Przekonajmy si?:

2.1 Czy p?atna subskrypcja rzeczywi?cie jest konieczna?

Najlepsze w p?atnej wersji jest to, ?e mo?esz zmaksymalizowa? swoj? szans? na sukces.

Korzystaj?c z Tinder Gold mo?esz sprawdzi? kto przesun?? Ci? w prawo od Twojej ostatniej wizyty w aplikacji, a zrobisz to z widoku siatki „Lubi? Ci?”. Z tego okienka mo?esz zdecydowa? si? na auto-dopasowanie, odrzuci? u?ytkownika lub klikn?? na zdj?cie, by sprawdzi? profil. 

Z Tinder Gold przegl?daj?c zbiór potencjalnych dopasowa? zobaczysz kto ju? przesun?? Ci? w prawo. Takie profile oznaczone s? ?ó?tym serduszkiem:

Dodatkowo, codziennie otrzymasz od 4 do 10 rekomendacji, tzw. „Tinder Picks” lub „top wybory”, które mo?esz sprawdzi? klikaj?c na z?oty diamencik u góry ekranu.

Top wybory zmieniaj? si? ka?dego dnia – pami?taj, ?eby przesun?? w prawo, gdy tylko b?dzie taka okazja!

Top wybory, tak samo jak „Lubi? Ci?”, wy?wietlaj? si? w wygodnym widoku siatki, z jeszcze bardziej przydatnymi etykietami od razu wy?uszczaj?cymi najwa?niejsze zalety.

OK, czas na szczero??.

Je?li korzystasz z Tindera po prostu dla rozrywki, a przy okazji by potencjalnie si? umówi?, najlepsza b?dzie dla Ciebie wersja darmowa. Ale je?li naprawd? chcesz zyska? przewag? i dzia?a? z najwi?ksz? skuteczno?ci?, zdecydowanie lepszym wyborem b?dzie wersja p?atna. Nielimitowane polubienia pozwol? Ci umówi? si? na randk? szybciej ni? my?lisz. W przypadku Tindera im wi?cej, tym lepiej.

Ale to nie wszystko!

Musisz te? wiedzie? jak radzi? sobie z fa?szywymi profilami na Tinderze.

Chcesz si? jak najszybciej umówi?, prawda? W jakim? stopniu odczuwasz desperacj?. A to czyni Ci? ?atw? ofiar? oszustów. Je?li b?dziesz otrzyma? wiadomo?ci „prosto z ?ó?ka” od supermodelki, powinno zapali? Ci si? czerwone ?wiat?o.

Na pewno kojarzysz tego typu wiadomo?ci. Ale zapomnij o tym, co wydaje Ci si?, ?e wiesz i przeczytaj czego dowiedzieli?my si? o oszustach na Tinderze.

Tinder

3. Czy Tinder to jedno wielkie oszustwo? Jak bezpiecznie umawia? si? przez Tindera

Oczywi?cie sama aplikacja to ?adne oszustwo. Wiemy, ?e dzia?a, ale to nie znaczy, ?e nie korzystaj? z niej osoby, które chc? Ci? wykorzysta?. Randki przez internet s? w Polsce bardzo popularne, dlatego serwisy randkowe s? idealnym narz?dziem dla oszustów. A ?e Tinder to król w?ród portali randkowych, oszustwa s? cz?ste.

Jak mo?esz unika? naci?gaczy w serwisie Tinder?

Jednym z najcz?stszych przekr?tów jest fa?szywa weryfikacja konta Tinder. Dopasowany u?ytkownik pyta Ci?, czy uda?o Ci si? ju? zweryfikowa? profil w aplikacji. Dopasowany u?ytkownik (a tak naprawd? bot) prosi Ci? o weryfikacj? konta przy pomocy za??czonego linka.

Odno?nik prowadzi tak naprawd? do zewn?trznej strony internetowej, która prosi Ci? o podanie danych osobowych, takich jak imi? i nazwisko, adres email i inne dane umo?liwiaj?ce identyfikacj?.

Nie klikaj w ?adne podejrzane linki, które odsy?aj? do zewn?trznych stron.

To nie wszystko…

Mo?esz te? zosta? oszukany przez prawdziw? osob? korzystaj?c? z fa?szywego profilu. To tzw. „catfishing”. Oszu?ci podszywaj? si? pod kogo? innego i wmawiaj? Ci, ?e s? Tob? zainteresowani.

Tacy naci?gacze s? o wiele trudniejsi w identyfikacji. Nie da si? ich rozpozna? tak ?atwo jak boty, cz?sto charakteryzuj? si? cierpliwo?ci?, realizuj? swój plan bez po?piechu. Najlepsi graj?cy na emocjach oszu?ci potrafi? wyci?ga? tysi?ce dolarów.

Co tak naprawd? mo?esz robi??

Staraj si? nie „ulega? pokusie”, nie podawaj danych swojej karty kredytowej obcym osobom poznanym w internecie. Cho? tacy oszu?ci s? cz?sto bardzo uparci, lepiej po prostu odrzuci? dopasowanie i szuka? dalej.

Na tego typu oszustwa musisz uwa?asz przy korzystaniu z aplikacji. Na szcz??cie naci?gacze to nadal tylko niewielka cz??? spo?eczno?ci portali randkowych w internecie.

Najlepszym sposobem na zachowanie bezpiecze?stwa na Tinderze jest trzymanie si? zasady, by nie wysy?a? prywatnych zdj?? osobom, które dopiero co si? pozna?o. „Seksowna blondynka” lub „gor?cy blondas”, z którymi uda?o Ci si? dopasowa?, wcale nie musz? by? osobami, za które si? podaj?. By? mo?e po drugiej stronie czai si? stary ?ysol, który chce wyci?gn?? Twoje brudy. Nie pozwól si? zaszanta?owa?, nie otwieraj si? tak ?atwo przed obcymi!

Je?li po prostu zale?y Ci na zdobyciu praktycznych porad i dowiedzeniu si? jak szybko umówi? si? na randk? na Tinderze, przewi? tekst. Ale im wi?cej wiesz na temat serwisu Tinder, tym lepiej!

Czy Tinder to najlepszy portal randkowy dla Ciebie? Oto alternatywy Tindera w Polsce

be2 to jeden z najbardziej znanych i popularnych serwisów randkowych w Polsce.

Przejdź do be2 >>

Academic Singles jest częścią dużej, międzynarodowej firmy randkowej, która m.in. działa również serwis randkowy be2.

Przejdź do Academic singles >>

eDarling jest dla singli, którzy szukają poważnego partnerstwa.

Przejdź do eDarling >>

4. Czy korzystanie z Tindera w Polsce jest dobrym pomys?em? (Do?wiadczenia z serwisem Tinder)

„Je?li chcecie narzeka?, ?e randki w sieci si? nie sprawdzaj?, cofnijcie si? w czasie do roku 1975. Zapytajcie kogo? „Jakie to uczucie nie mie? ?adnych realnych mo?liwo?ci poznania kogo?, z kim mo?na by?oby umówi? si? na randk??

- Eli Finkel - Psycholog

W dzisiejszych czasach mo?na przynajmniej troch? zawalczy?.

Psycholog Eli Finkel uwa?a, ?e jedyn? prawdziw? przewag? jak? daje umawianie si? przez internet jest ogromny zbiór potencjalnych partnerów. Dlatego w?a?nie Finkel uwa?a, ?e aplikacje takie jak Tinder s? w dzisiejszych czasach najlepszym rozwi?zaniem dla singli, niezale?nie od tego czy poszukuj? niezobowi?zuj?cego seksu czy powa?nego zwi?zku. 

Tinder nie mo?e zagwarantowa? Ci, ?e z jego pomoc? znajdziesz bratni? dusz? albo chocia? umówisz si? na jedn? randk?. Po prostu przesuwasz w prawo lub w lewo a? znajdziesz kogo? dopasowanego do Ciebie, a wtedy umówicie si? na kufel piwa albo fili?ank? kawy. 

Spontaniczno?? to w?a?nie najwi?ksza zaleta Tindera. Single zwykle nie podchodz? do randek, seksu bez zobowi?za? czy powa?nych relacji z jakim? konkretnym nastawieniem. Wi?kszo?? chce po prostu dobrze si? bawi?, pozna? interesuj?cych ludzi, poczu? seksualny poci?g i, w pewnym momencie, ustatkowa? si? w powa?nym zwi?zku. Wszystko zaczyna si? jednak od szybkiej i ma?o wysublimowanej oceny chemii, która pojawia si? przy pierwszym kontakcie z drug? osob? twarz? w twarz.

5. Kto tak naprawd? korzysta z Tindera?

Zastanówmy si? kto tak naprawd? korzysta z serwisu Tinder.

W jednym z bada? przeprowadzonych przez Sumter, Vandenbosch i Ligtenberg zebrano odpowiedzi od 266 aktualnych i by?ych u?ytkowników Tindera w przedziale wiekowym 18-30 lat. Uczestnicy odpowiadali jak cz?sto korzystaj? lub korzystali z aplikacji, czy uda?o im si? spotka? z dopasowan? na Tinderze osob? na ?ywo oraz ile numerków na jedn? noc mieli dzi?ki Tinderowi.

Respondenci zostali poproszeni te? o ocen? w jakim stopniu zgadzaj? lub nie zgadzaj? si? ze stwierdzeniami na temat tego dla czego korzystaj? z Tindera, takimi jak „aby pozna? przysz?ego partnera/partnerk?”, „aby z kim? si? przespa?”, „aby si? lepiej poczu? we w?asnej skórze”.

Wyniki wskazuj?, ?e m?odzi doro?li korzystaj? z Tindera z ró?norodnych powodów, ale przede wszystkim:

 • By znale?? mi?o?? lub przygodny seks
 • Aby podbudowa? poczucie w?asnej warto?ci lub co? sobie udowodni?
 • Dla frajdy
 • Ze wzgl?du na ?atwo?? komunikacji

5.1 Mi?o?? i przygodny seks

Oto ca?a prawda.

M??czy?ni i kobiety do?? ró?nie interpretuj? sytuacj? je?li chodzi o przygodny seks. Wyniki badania wykaza?y, ?e m??czy?ni cz??ciej ni? kobiety korzystaj? z Tindera, by umówi? si? na przygodny seks.

Badacze odkryli jednak, ?e mimo wszystko Tinder cz??ciej wykorzystywany jest do poszukiwania prawdziwej mi?o?ci ni? przygodnego seksu. Ale je?li nie interesuje Ci? mi?o??, niech Ci? to nie zniech?ca, bo statystycznie jedna na pi?? randek umówionych na Tinderze prowadzi do niezobowi?zuj?cego seksu.

Respondenci odpowiadali równie?, ?e z wiekiem cz??ciej korzystaj? z Tindera w poszukiwaniu mi?o?ci i seksu. Badacze wierz?, ?e mo?na to wyja?ni? poprzez to jak zmienia si? to czego oczekujemy od relacji z wiekiem. Na przyk?ad starsze osoby oprócz samej relacji mog? te? poszukiwa? fizycznego spe?nienia.

5.2 Poczucie w?asnej warto?ci i ch?? udowodnienia czego? sobie

Jest du?a szansa, ?e gdy otrzymasz powiadomienie o dopasowaniu na Tinderze, które sugeruje, ?e kto? Ci? „polubi?”, mo?e to poprawi? Twoje poczucie w?asnej warto?ci i sprawi?, ?e docenisz samego siebie. Uczestnicy badania rzeczywi?cie stwierdzili, ?e korzystali z Tindera z nadziej?, ?e us?ysz? pozytywne opinie na temat swojego wygl?du, co poprawi ich poczucie w?asnej warto?ci.

Potrzeba potwierdzenia w?asnej fizycznej atrakcyjno?ci przez inne osoby jest w spo?ecze?stwie wa?niejsza dla kobiet ni? m??czyzn. T?umaczone jest to ró?nic? w kwestii tego czego osoby ró?nych p?ci szukaj? u partnerów.

Jednak mimo tego ?e Tinder opiera si? g?ownie na wygl?dzie, nie stwierdzono ró?nic mi?dzy kobietami a m??czyznami, je?li chodzi o wykorzystanie Tindera do potwierdzenia w?asnej atrakcyjno?ci przez inne osoby.

Tinder

5.3 Frajda

Sumter zasugerowa?a, ?e respondenci, którzy stwierdzili, ?e „frajda” jest g?ównym powodem korzystania z Tindera, mog? by? zdolni do ryzykownych zachowa? poza internetem, takich jak np. przygodny seks. W badaniu wskazano ró?nic? w zachowaniach osób ró?nych p?ci: m??czy?ni ch?tniej ni? kobiety stwierdzali, ?e korzystaj? z Tindera dla frajdy.

5.4 ?atwo?? komunikacji 

Ostatnim punktem analizowanym w badaniu by?a ?atwo?? komunikacji, która nie by?a dla respondentów szczególnie wa?nym powodem korzystania z Tindera, aczkolwiek m??czy?ni troch? cz??ciej wskazywali ten powód ni? kobiety. 

U?ytkownicy Tindera, dla których komunikacja online jest ?atwiejsza ni? offline, maj? mniejsze szanse na nawi?zanie wi?zi z dopasowanymi na Tinderze osobami przy spotkaniu twarz? w twarz. Badanie wskaza?o, ?e 23% respondentów korzysta?o z Tindera codziennie. 20% uczestników stwierdzi?o, ?e korzysta?o z aplikacji rzadziej ni? raz na miesi?c albo ?e w ogóle u?ywa?o jej mo?e raz czy dwa.

Je?li chodzi o randki b?d?ce wynikiem dopasowania na Tinderze, 45,5% respondentów posz?o na randk? na ?ywo po znalezieniu dopasowania na Tinderze, a 18% zaraportowa?o przygodny seks po dopasowaniu na Tinderze.

Chocia? do?wiadczenia z randek offline wynikaj?cych z zapoznania na Tinderze by?y zazwyczaj podobne u kobiet i m??czyzn, z odpowiedzi wynika, ?e u m??czyzn cztery razy cz??ciej dochodzi?o do numerków na jedn? noc po znalezieniu dopasowania na Tinderze ni? u kobiet. Mo?emy spekulowa? czy rzeczywi?cie tak by?o, czy te? by?y to tylko przechwa?ki.

Je?li chcesz umówi? si? na randk?, bo pragniesz wej?? w zwi?zek, to czy Tinder jest odpowiedni? platform? dla Ciebie? A co je?li szukasz przygodnego seksu? A mo?e to dobre miejsce do realizacji obu tych pragnie??

6. Czy Tinder to aplikacja do przygodnych randek?

W polskich mediach Tinder (zwany te? Grzesznym Tinderem) ma reputacj? aplikacji do przygodnych randek, nastawionej na jednorazowe numerki. Chocia? doniesienia w kulturze popularnej wskazuj?, ?e wiele osób korzysta z aplikacji poszukuj?c mi?o?ci, reputacja Grzesznego Tindera utrzymuje si?.

Dlaczego wi?c ludzie korzystaj? z serwisu Tinder? 

Niedawno opublikowane badanie Leah LeFebvre dotyczy?o ankiety przeprowadzonej na 395 m?odych doros?ych, w wieku od 18 do 34 lat, którzy korzystaj? z Tindera. Badanie zawiera?o g?ównie otwarte pytania dotycz?ce motywacji u?ytkowników oraz ich do?wiadcze? zwi?zanych z korzystaniem z aplikacji. Badacze zaklasyfikowali odpowiedzi uczestników do odpowiednich kategorii.

Jaki by? najcz??ciej cytowany powód korzystania z Tindera? Okazuje si?, ?e chodzi o sam fakt jego popularno?ci: 48,3% respondentów wskaza?o, ?e g?ównym powodem skorzystania z Tindera by?a jego popularno?? – hype w mediach albo to, ?e ich znajomi z niego korzystaj?. Jedynie 5% badanych stwierdzi?o, ?e ch?? umówienia si? na randk? by?a g?ówn? motywacj?. 

Oto podsumowanie powodów, które zmotywowa?y badanych do do??czenia do Tindera:

 • Popularno?? w?ród znajomych oraz w mediach: 48.3%
 • Design aplikacji (wygl?d, ?atwo?? u?ytkowania): 14.7%
 • Pragnienie zwi?zku: 8.9%
 • Zwyk?a ciekawo??, zainteresowanie: 7.9%
 • Ch?? umówienia si? na randk? lub seks: 5.1%
 • Wygoda: 4.1%
 • Rozrywka (Interakcja z innymi osobami, zabawa): 3%

Chocia? dane z tych otwartych pyta? s? cenne, nie wyja?niaj? w pe?ni co jest g?ównym powodem korzystania z Tindera! Uczestnicy badania LeFebvre zostali zapytani o g?ówny powód korzystania z aplikacji, owszem, ale respondenci cz?sto maj? kilka powodów zachowa?.

Kto? móg? do??czy? do Tindera, bo wydawa?o si? to fajne, ale mo?e te? chcia? poszuka? drugiej po?ówki albo po prostu umówi? si? na seks.

Sindy Sumter wraz ze wspó?pracownikami przeprowadzi?a kolejne badanie nad serwisem Tinder, na próbie 163 holenderskich u?ytkowników Tindera. Badacze nast?pnie statystycznie zaklasyfikowali oceny do ogólnych kategorii.

Ocena powodów korzystania z Tindera (maksymalna punktacja =5) 

 • Dreszczyk emocji 2,97
 • Moda (popularno?? aplikacji) 2,71
 • Mi?o?? (pragnienie zwi?zku) 2,24
 • Potwierdzenie w?asnej warto?ci 2,22
 • Niezobowi?zuj?cy seks (przygodne randki) 1,88
 • ?atwo?? komunikacji (wygoda) 1,61

Wracaj?c do pytania, od którego rozpocz?li?my ten rozdzia?: czy Tinder to rzeczywi?cie aplikacja do przygodnych randek?

Có?… i tak, i nie.

Przygodne randki cz?sto aran?owane s? przez Tindera, ale przekonanie, ?e Tinder s?u?y g?ownie do tego celu jest wyolbrzymione. U?ytkownicy serwisu Tinder ch?tniej szukaj? prawdziwego zwi?zku ni? przygodnego seksu. Co wi?cej, randki oraz seks dla wielu osób nie s? g?ównym powodem korzystania z Tindera.

W ostatecznym rozrachunku ci??ko uogólni? wyniki tych dwóch bada?, chocia? rzeczywi?cie rozja?niaj? nam sytuacj?. Jak ju? wcze?niej wspomnieli?my, do?wiadczenia zwi?zane z randkami i seksem w obu grupach badanych uczestników mocno si? ró?ni?y.

Które do?wiadczenie bardziej odpowiada typowemu u?ytkownikowi „Grzesznego Tindera”? 

Ci??ko jednoznacznie stwierdzi? bez przeprowadzenia ankiety na reprezentatywnej liczbie u?ytkowników serwisu Tinder. Oba badania sugeruj?, ?e popularno?? Tindera wynika w du?ym stopniu, o ironio, w?a?nie z jego popularno?ci. To mo?e nie by? najlepsza nowina dla osób, które korzystaj? z Tindera by znale?? prawdziw? mi?o?? lub umówi? si? na seks, bo mo?e si? okaza?, ?e dopasowane do nich osoby nie traktuj? aplikacji zbyt powa?nie i nie chc? wcale poci?gn?? interakcji dalej.

Lepsze ni? Tinder? Oto aktualny nr 1 w Polsce

Nasza rekomendacja: be2
Odwiedź be2 >>

7. Tinder vs Bumble? Która aplikacja lepiej sprawdza si? w Polsce

Je?li nie wiesz któr? aplikacj? wybra? i która mo?e si? lepiej sprawdzi? w Twoim przypadku, na pewno spodoba Ci si? ten rozdzia?.

Zanim zaczniemy porównywa? obie aplikacje, nakre?limy troch? temat.

Tinder zosta? za?o?ony przez Seana Rada, Jonathana Badeena, Justina Mateena, Joego Munoza, Dinesha Moorjani oraz Whitney Wolfe, która pó?niej opu?ci?a Tindera, by za?o?y? Bumble.

Chocia? to Tinder spopularyzowa? portal randkowy w formie przesuwania lewo-prawo i sta? si? z czasem prawdziw? mark?, nie jest to jedyna opcja dla spragnionych przesuwania palcem po ekranie singli. Bumble wesz?o na rynek pod koniec 2014 roku, u szczytu popularno?ci Tindera.

Najprostsz? metod? na porównanie popularno?ci obu aplikacji jest skorzystanie z Google Trends. W ten sposób mo?na sprawdzi? obci??enie obu tych aplikacji – tam gdzie jest zainteresowanie, musz? by? te? u?ytkownicy.

Profil

Zarówno Tinder jak i Bumble zaprojektowane zosta?y w oparciu o za?o?enie, ?e pierwszym krokiem do umówienia si? na randk? jest to, ?e nam si? kto? spodoba?. Wed?ug tych portali wszystko inne jest na drugim planie, dopóki nie zostanie zainicjowana rozmowa. Takie za?o?enie ma sens, chocia?by ze wzgl?du na skuteczno??. Oba serwisy oferuj? du?o przestrzeni dyskowej na zdj?cia, a Tinder umo?liwia nawet zamieszczanie krótkich nagra? wideo. 

Interfejs Przesuwaj/Dopasuj (Swipe/Match)

I Tinder, i Bumble posiadaj? zach?caj?cy i ?atwy w u?yciu interfejs. Po prostu przesuwasz palcem po czyim? zdj?ciu w prawo, je?li Ci si? spodoba, lub w lewo, je?li nie. Je?li klikanie na zdj?cie, by otworzy? profil na Tinderze wesz?o Ci w krew, mo?e nie od razu przyzwyczaisz si? do przesuwania w gór?, by wykona? t? sam? czynno?? na Bumble, w ka?dym razie obie aplikacje wygl?daj? do?? podobnie.

Komunikacja:

Na Bumble tylko kobiety mog? wys?a? pierwsz? wiadomo??. Kiedy nast?pi dopasowanie, m??czyzna musi poczeka? nawet 24 godziny, ?eby otrzyma? wiadomo?? od kobiety, z któr? zosta? dopasowany. Je?li ona postanowi nie napisa?, dopasowanie zniknie. 

Mechanizm dla wielu osób okaza? si? skuteczniejszy ni? ten na serwisie Tinder, gdzie obie dopasowane osoby mog? swobodnie wysy?a? sobie wiadomo?ci. To cz?sto skutkuje cisz? w eterze… ka?da ze stron czeka na pierwszy krok tej drugiej.

Boost

Nie chodzi tu o p?atn? subskrypcj? „Boost” od Bumble. Opcja Boost na Tinderze promuje Twój profil, pozycjonuj?c go z przodu Twojej grupy demograficznej. 

To mo?e nie skutkuje wi?ksz? ilo?ci? dopasowa?, ale u?atwia bycie zauwa?onym. Mo?na by si? jednak k?óci?, ?e nie by?oby to potrzebne, gdyby nie to, ?e normalne dopasowania zacz??y pojawia? si? tak daleko w wynikach (podejrzanie krótko przed premier? funkcji Boost!)

U?ytkownikom Tinder Plus przys?uguje jeden darmowy Boost miesi?cznie, mo?na te? dokupi? kolejne. Bumble nie ma takiej opcji.

Zwyci?zca w kategorii p?atnych funkcji: Tinder

Je?li chodzi o sama ilo?? funkcji, Tinder z ?atwo?ci? pokonuje Bumble. Mo?e nie wszystkie p?atne funkcje przydadz? si? ka?demu z subskrybentów, ale na pewno ka?dy znajdzie co? dla siebie. Dla mnie osobi?cie funkcje „Druga szansa” oraz „Paszport” s? wystarczaj?cym powodem, by zap?aci? za Tinder Plus, ale nigdy nie poleci?bym zakupu Tinder Gold.

Mam nadzieje, ?e ta recenzja okaza?a si? dla Ciebie pomocna. Przemy?lenia? Krytyka? Pochwa?y? Co? do dodania? Napisz do nas i daj nam zna?.

No i do przodu!

Je?li zawsze zdawa?o Ci si?, ?e robisz co? nie tak na Tinderze, bo nie udaje Ci si? umówi? na randk?, PRZECZYTAJ NAST?PUJ?CE PORADY ODNO?NIE TINDERA

To nie magia, chodzi o to, by we w?a?ciwym momencie wcisn?? odpowiednie przyciski.

Oto poradnik krok po kroku, tak prosty, ?e nawet szympans umówi?by si? na dziesi?tki randek! Jest tak dopracowany, ?e nawet ma?pa by sobie z nim poradzi?a.

8. Jak wycisn?? najwi?cej z Tindera? Poradnik krok po roku – jak zwi?kszy? swoje szanse.

Startujemy? Zaraz dowiesz si? dlaczego randki przez internet Ci nie wychodz?.

Potrzebna jest Ci pewna doza „swagu” – czego?, co odró?ni Ci? od wszystkich innych osób na Tinderze. Ludzi nudz? ci?gle te same, nudne zdj?cia i te same, bezbarwne konwersacje. 

Oto 6 rzeczy, które zdecydowanie poprawi? Twoje wyniki, je?li chodzi o umawianie si? na randki.

 • Tworzenie zabójczego profilu w serwisie Tinder
 • Strategie „przesuwania” / Jak zyska? wi?cej dopasowa?
 • Jak nawi?zywa? kontakt – pierwsza wiadomo??
 • Jak podtrzyma? rozmow?
 • Jak umówi? si? na pierwsz? randk?
 • Co robi? na pierwszej randce

Od razu zag??bmy si? w temat.

8.1 Tworzenie zabójczego profile w serwisie Tinder

Twoja biografia na Tinderze

Pierwsze co musisz zmieni? to biografia w swoim profilu. Twój opis powinien by? wyj?tkowy i zabawny. Musi wyró?nia? si? na tle innych profili. Musisz wykaza? si? kreatywno?ci? i przeku? swój charakter w s?owa. Oto przyk?ad:

1) „Mama za?o?y?a mi profil na Tinderze, ?ebym „znalaz? sobie wymarzon? kobiet?” – to jej s?owa! Po wymienieniu pierwszych wiadomo?ci przygotuj si? na seri? przes?ucha?, ona nie odpu?ci. Tylko nie wspominaj o psach. Bo niedawno umar? nasz piesek”.

2 ) „Uciekam od odpowiedzialno?ci od kiedy sko?czy?em uniwerek, ale je?li my?lisz, ?e nad??ysz, to zapraszam, tej pani przyda si? partner do wspólnego biegania! Je?li lubisz wypady na miasto, leniwce lub wspinaczk? wysokogórsk?, mo?esz uzna?, ?e jestem zainteresowana…”

3) „Jestem grafikiem, posiadam psa i ju? dawno pogodzi?em si? z tym, ?e jest du?o bardziej uroczy ni? ja. Niezale?nie od tego czy szukasz bratniej duszy, czy szybkiej randki, zawsze jestem ch?tny si? po?mia? i mi?o sp?dzi? czas. Pogadajmy i zobaczmy czy zatrybi!”.

4) „Tatu?kowy dowcip, gin i mi?o?? do filmów science fiction – to wszystko w jednym pakiecie. Jestem ogromnym fanem sprawdzania nowych (lokalnych) barów i restauracji, wi?c zawsze mam jakie? upatrzone miejsce na randk?!”

Zmie? zdj?cia

Upewnij si?, ?e Twoje zdj?cia s? wyra?ne i bez zniekszta?ce?. Do fotografowania u?ywaj aparatu dobrej jako?ci – tak, to ma znaczenie!

Po drugie: naucz si? pozowa?. Nie musisz by? modelem/modelk?, ale warto ?eby Twoja poza i mina nie kojarzy?y si? z nie?mia?ymi dzie?mi w przedszkolu. Zmie? k?t uj?cia, staraj si? nie patrze? w aparat. Zrób co? interesuj?cego, co? czego jeszcze nie zdarzy?o Ci si? robi?. 

Po trzecie: Twoje zdj?cia powinny pokazywa? jakie masz zainteresowania i hobby. Zw?aszcza kobiety lubi? wiedzie? kim jest facet zanim si? do niego odezw?. Poka? im jakie? interesuj?ce fragmenty swojego ?ycia. 

1) Przyk?ad: Warto do swoich standardowych zdj?? w pojedynk? dorzuci? zdj?cie z wypadu na miasto ze znajomymi. Pokazuje to jaki masz kr?g towarzyski i co lubisz robi? w grupie.

2) Inna ?wietna okazja – zdj?cie z boku, jak nie patrzysz w obiektyw. Zrób je na ciekawym tle, takie zdj?cie mo?na naprawd? bardzo ?atwo wykona?!

8.2 Strategie „przesuwania” i jak zyska? wi?cej dopasowa?

To ?aden sekret, ?e Tinder korzysta z algorytmu, by okre?li? kto zobaczy Twój profil i które profile zobaczysz Ty.

Serwis Tinder stworzy? zestaw zasad, które s?u?? do oceniania Twojej atrakcyjno?ci. Nie dotycz? one jedynie wygl?du, ale te? i zachowania. Je?li nie przestrzegasz tych zasad, ryzykujesz obni?enie swojego rankingu, a w konsekwencji swojej widoczno?ci, co zaowocuje zmniejszon? ilo?ci? dopasowa?.

Niestety Tinder nie zdecydowa? si? wyja?ni? dok?adnych zasad tego procesu, dlatego my, graj?cy w t? gr?, musimy próbowa? na ?lepo – czasem zostaniemy za to nagrodzeni, a czasem ukarani. Na szcz??cie po latach domys?ów, prób, testów i b??dów, no i dzi?ki racjonalnemu podej?ciu, odkryli?my te zasady z 99,9% pewno?ci.

Zachowaj aktywno?? 

Im d?u?ej Twój profil pozostaje bez aktywno?ci, tym dalej odsuwany jest w zbiorze profili do przesuwania.

Je?li mo?esz, spróbuj rozci?gn?? swoje sesje „przesuwania” na ca?y dzie?, zamiast robi? jedn? intensywn? sesj? wieczorem. Dzi?ki temu Twoja karta zawsze b?dzie z przodu puli.

Nie przesuwaj nadmiernie w prawo

To jest bardzo wa?ne. Je?li przesadzasz, dostajesz ukrytego bana. Co zabawne, wiele stron i komentarzy mo?e zaleca? t? strategi?, mo?e nawet Tobie wydawa?o si?, ?e tak trzeba post?powa?. Oczywi?cie, wydaje si?, ?e automatyczne akceptowanie wszystkich profili, by pó?niej sprawdzi? dopasowania jest bardziej skuteczne, ale takie zachowanie jest bardzo szkodliwe dla ekosystemu Tindera, dlatego jest mocno karane.

Co mo?esz zrobi? w zamian? 

Najlepiej korzysta? z Tindera zgodnie z przeznaczeniem. Po prostu ogl?daj zdj?cia i przesuwaj w prawo tylko wtedy, gdy osoba naprawd? wyda Ci si? atrakcyjna. Co jaki? czas otwieraj profile, by upewni? si?, ?e osoba zas?uguje na super lajka. Nie b?d? zbyt wybredny, ale zachowaj te? jakie? standardy. Algorytm podzi?kuje Ci zdrow? doz? punktów w rankingu.

8.3 Jak nawi?zywa? kontakt – pierwsza wiadomo??

Aby zrobi?, jak?e wa?ne, pierwsze wra?enie, musisz by? kim? naprawd? wyj?tkowym. Musisz pokaza? swój charakter i by? interesuj?c? osob? od samego pocz?tku. Wspomnij o czym? z biografii albo zdj?cia danej osoby. Nie b?d? przeci?tny i nudny.

Oto kilka przyk?adów naprawd? dobrych otwar?:

Gdyby?my mieli wybra? si? na randk?, to gdzie? Jaka randka naprawd? zapad?aby Ci w pami???

O kurcze, wygl?da na to, ?e dopasowa?o mnie do naj?adniejszej dziewczyny na Tinderze. Z Twojego opisu profilowego wynika, ?e te? lubisz (xyz)! Super, jak zainteresowa?a? si? tym hobby?

Ci?gle jeste?my bombardowani czerstwymi tekstami na Tinderze, co nie? Ale tak z ciekawo?ci… jaki tekst by?by idealny dla Ciebie?

8.4 Jak podtrzyma? rozmow? 

Cz?sto podczas rozmowy gubisz si?, prawda?

Nie wiesz jak poci?gn?? konwersacj?, wi?c zaczynasz mówi? o pogodzie. Od tego momentu wszystko zaczyna si? rozje?d?a?. 

Oto jak mo?na przekszta?ci? nudn? rozmow? w interesuj?c?.

Zacznij zadawa? ciekawsze pytania. Wyjd? poza swoj? stref? komfortu. Zapytaj o co?, co jest unikatowe dla Twojego rozmówcy. Rozmawiajcie o tym, co sprawia Twojemu rozmówcy rado??.

Oto ca?y sekret.

Wyjd? ze swojej strefy komfortu i mów co Ci przyjdzie do g?owy. Przesta? si? zamartwia?, a zobaczysz natychmiastowe rezultaty. 

To co tam dzisiaj porabiasz? Wró?… Co by? dzisiaj robi?a, gdyby to mia? by? Twój idealny dzie?? Nie ?ebym zbiera? pomys?y na randk? czy co? ;)

Twoja praca wydaje si? bardzo interesuj?ca, co w niej lubisz najbardziej? Co sprawia, ?e wracasz?

Twoje zdj?cie profilowe z (jakiego? kraju/wakacji) jest wr?cz kultowe, podzielisz si? najfajniejszymi wspomnieniami z tej wycieczki?

8.5 Jak umówi? si? na pierwsz? randk?

Có?, to nie takie proste.

W ko?cu rozmowa si? klei, wyra?nie jest chemia… i nie wiesz jak poprowadzi? to do ko?ca. Rozumiem, te? tak mia?em, zaufaj mi! Ale nauczy?em si? jednego: je?li za bardzo Ci zale?y, stracisz szans?!

Przesta? si? tym przejmowa?. Rozlu?nij si?! Je?li b?dziesz robi? z ca?ej sytuacji wielkie halo, Twój rozmówca wyczuje Twoje podenerwowanie. 

Wspomnij, ?e masz troch? wolnego czasu i ?e mogliby?cie si? wybra? na drinka. A je?li masz do?? odwagi, mo?esz powiedzie? co? zabawnego w stylu:

„Masz wolne w pi?tek? Mo?emy zaaran?owa? rendez-vous jak w komedii romantycznej i udawa?, ?e nie poznali?my si? na Tinderze. Ja si? pisz?, a Ty ;)?”

„Spaghetti w (nazwa restauracji) jest niesamowite, masz ochot? wspólnie napakowa? si? w?glowodanami? Mo?emy potem przej?? si? na romantyczny spacer, ?eby to spali?”  

„To mo?e umówimy si? tak, ?e je?li pójdziemy na randk?, b?d? udawa?, ?e nie jestem zawstydzony w towarzystwie naj?adniejszej dziewczyny/najprzystojniejszego faceta w barze, ale je?li mimo to dostrze?esz, ?e si? spinam, stawiam kolejk?”  

8.6 Co robi? na pierwszej randce? 

Ostatnie, ale najtrudniejsze pytanie!

Wystarczy, ?e b?dziesz sob?! Nie warto udawa? kogo? innego. Rozlu?nij si?! Wszystko jest pod kontrol?.

Staraj si? rozmawia? o swoich uczuciach. Co Ci? uszcz??liwia, a przy czym czujesz si? nieswojo. Pami?taj o szczero?ci, bo Twój rozmówca wyczuje fa?sz. 

Pami?taj, osoba z któr? flirtujesz ju? zdecydowa?a si? na randk? z Tob?. Teraz wystarczy tego nie spieprzy?.

Najlepsze alternatywy serwisu Tinder w Polsce

be2 to jeden z najbardziej znanych i popularnych serwisów randkowych w Polsce.

Przejdź do be2 >>

Academic Singles jest częścią dużej, międzynarodowej firmy randkowej, która m.in. działa również serwis randkowy be2.

Przejdź do Academic singles >>

eDarling jest dla singli, którzy szukają poważnego partnerstwa.

Przejdź do eDarling >>

Ta strona jest również dostępna w innych krajach i językach:

en-SG | pl-PL